Polisi Privasi

  1. Koperasi Islah Malaysia Berhad (selepas ini disebut KIMB) telah mengamalkan polisi privasi merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukan oleh anggotan dan pelanggan.

  2. Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda sendiri melalui semua saluran perhubungan.

  3. Polisi privasi ini hanya digunapakai untuk laman sesawang, portal anggota dan sistem KIMB sahaja, dan tidak akan digunapakai untuk laman sesawang atau sistem lain yang dipaut bersama lama web KIMB.

  4. Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini tanpa ada pengeluaran notis awal dibuat.